Gebruiksvoorwaarden

Laatst bijgewerkt: 20 augustus 2019

Lees deze gebruiksvoorwaarden (de ‘Overeenkomst’) aandachtig door. Uw gebruik van deze website (“Site”) vormt uw toestemming voor deze Overeenkomst. Behalve zoals anders bepaald door ons in deze Overeenkomst of op de Site, wordt uw gebruik van de Site beheerst door de Overeenkomst. De overeenkomst is tussen u en YazamTec.

1. Aanvaarding van voorwaarden

De site wordt door ons beschikbaar gesteld onder voorbehoud van deze overeenkomst. We behouden ons het recht voor om deze overeenkomst zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. U kunt bepalen wanneer deze Overeenkomst voor het laatst is herzien door de legende “LAATSTE BIJWERKING” bovenaan deze Overeenkomst te raadplegen. We behouden ons het recht voor om de site te allen tijde te wijzigen of stop te zetten, met of zonder kennisgeving. Als u de site blijft gebruiken na dergelijke wijzigingen, geeft dit aan dat u dergelijke wijzigingen accepteert. U stemt ermee in dat wij niet aansprakelijk zijn jegens u of een derde partij voor enige wijziging of stopzetting van de site, geheel of gedeeltelijk, of van enige inhoud, functie of product aangeboden via de site.

2. Koppelingen

De site kan links bevatten naar websites van derden en online bronnen. Omdat we geen controle hebben over dergelijke sites en bronnen, erkent en stemt u ermee in dat wij en onze respectieve werknemers, functionarissen, directeuren, aandeelhouders, gelieerde ondernemingen, agenten, vertegenwoordigers, licentiegevers, leveranciers en serviceproviders niet verantwoordelijk zijn voor de beschikbaarheid van dergelijke externe sites of middelen, en wij en onze respectieve werknemers, functionarissen, directeuren, aandeelhouders, gelieerde ondernemingen, agenten, vertegenwoordigers, licentiegevers, leveranciers en dienstverleners onderschrijven noch verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor inhoud, advertenties, producten of andere materialen op of beschikbaar via dergelijke sites of bronnen. Andere websites kunnen links naar de site bevatten met of zonder onze toestemming. U erkent en stemt ermee in dat wij en onze respectieve werknemers, functionarissen, directeuren, aandeelhouders, gelieerde ondernemingen, agenten, vertegenwoordigers, licentiegevers, leveranciers en serviceproviders dergelijke sites niet onderschrijven en niet verantwoordelijk zijn en niet aansprakelijk zijn voor eventuele links van die sites. sites op de site, alle inhoud, advertenties, producten of andere materialen die beschikbaar zijn op of via dergelijke andere sites, of enig verlies of schade opgelopen in verband daarmee. U stemt ermee in dat uw gebruik van websites en bronnen van derden, inclusief, maar niet beperkt tot, uw gebruik van inhoud, informatie, gegevens, advertentieproducten of ander materiaal dat via dergelijke websites en bronnen beschikbaar is, op eigen risico is en onderworpen is aan de voorwaarden en gebruiksvoorwaarden die van toepassing zijn op dergelijke sites en bronnen. We hebben het recht om te allen tijde en naar eigen goeddunken links naar de Site te blokkeren via technologische of andere middelen zonder voorafgaande kennisgeving.

3. Disclaimer en beperking van aansprakelijkheid

De Site en alle inhoud of services die beschikbaar zijn gesteld via of in verband met de Site worden u aangeboden “ALS ZODANIG” zonder enige verklaring of garantie van welke aard dan ook, expliciet, impliciet of wettelijk. U stemt ermee in dat u de nauwkeurigheid, volledigheid en / of bruikbaarheid van alle via de site beschikbare materialen moet evalueren en draagt. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige indirecte, incidentele, gevolgschade, speciale, voorbeeldige of punitieve schade van welke aard dan ook in verband met de Site, noch voor enige schade voor verlies van winst, verlies of onderbreking van het bedrijf, verlies of gebruik, verlies van gegevens of verlies van andere immateriële activa. Uw enige en exclusieve remedie voor ontevredenheid met de site is het stoppen met het gebruik van de site. U bent zelf verantwoordelijk voor het veilig en zorgvuldig rijden en parkeren, en in overeenstemming met alle toepasselijke wetten. Het gebruik van onze Parking Hero-applicatie tijdens het rijden of parkeren kan een afleiding veroorzaken en is mogelijk verboden onder de toepasselijke wetgeving. U stemt ermee in onze Parking Hero-applicatie op een veilige manier te gebruiken die voldoet aan alle toepasselijke wetten; wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor gebruik van de applicatie die onveilig is of niet in overeenstemming is met de toepasselijke wetgeving. Stop indien nodig op een veilige en legale manier wanneer u Parking Hero gebruikt en blijf te allen tijde op de hoogte van uw omgeving. Uw gebruik van deze applicatie is op eigen risico. Locatiegegevens zijn mogelijk niet correct.

4. Onze eigendomsrechten

Wij en onze respectieve licentiegevers en leveranciers zijn eigenaar van de site en de informatie en materialen die via de site beschikbaar worden gesteld. Dergelijke informatie en materialen worden beschermd door auteursrechten, handelsmerken, octrooien en / of andere eigendomsrechten en wetten. Onder voorbehoud van uw naleving van deze Overeenkomst, en alleen zolang u ons toestemming hebt gegeven voor toegang tot en gebruik van de Site, mag u één kopie van alle inhoud op de Site waartoe wij u toegang verlenen hieronder bekijken op een enkele computer, uitsluitend voor uw persoonlijk, niet-commercieel thuisgebruik, op voorwaarde dat u alle auteursrechten en andere eigendomskennisgevingen intact houdt. Behalve zoals expliciet vooraf door ons schriftelijk is goedgekeurd, stemt u ermee in om geen reproducties te maken, aan te passen, te verhuren, te leasen, uit te lenen, te verkopen, te distribueren of afgeleide werken te maken op basis van (geheel of gedeeltelijk) op, alle of een deel van de Site of materialen die via de Site beschikbaar zijn gesteld. Onze handelsnamen, handelsmerken en dienstmerken omvatten, zonder beperking, “YazamTec”, “Parking Hero” en alle bijbehorende handelsnamen, handelsmerken, dienstmerken en logo’s. Alle handelsmerken en dienstmerken op de site die geen eigendom van ons zijn, zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars. U mag onze handelsnamen, handelsmerken en dienstmerken niet gebruiken in verband met een product of dienst die niet van ons is, of op een manier die verwarring kan veroorzaken. Niets op de site mag worden geïnterpreteerd als het verlenen van een licentie of recht om handelsnamen, handelsmerken of dienstmerken te gebruiken zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar. Behalve voor zover verboden onder toepasselijk recht, stemt u ermee in ons te verdedigen, schadeloos te stellen en ons te beschermen tegen alle claims, verliezen, kosten en uitgaven (inclusief advocatenkosten) die voortvloeien uit (a) uw gebruik van of activiteiten in verband met , de Site of (b) een schending van deze Overeenkomst door u.

5. Toepasselijk recht; Jurisdictie; Beëindiging

U stemt er hierbij mee in dat deze Overeenkomst (en elke claim of geschil die voortvloeit uit deze Overeenkomst of uw installatie of gebruik van de Site) wordt beheerst door en wordt geïnterpreteerd in overeenstemming met de Nederlandse wetgeving, zonder rekening te houden met de conflictprincipes van rechtswege, en u stemt in met de exclusieve jurisdictie van de federale en nationale rechtbanken in Den Haag, Nederland, en ziet af van eventuele jurisdicties, locaties of ongemakkelijke forumbezwaren daartegen. We kunnen uw toegang tot of gebruik van de Site op elk moment en om welke reden dan ook beëindigen.